Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Het cliëntdossier van kinderen wordt 15 jaar na het bereiken van de 18-jarige leeftijd bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’,
• de kosten van het consult

Privacy op deze website

riageerlings.nl hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de riageerlings.nl websites en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van één van de hierboven vermelde websites maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

riageerlings.nl verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.
Bij het aanvragen van informatie verwerkt riageerlings.nl in elk geval uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en uw e-mailadres.

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.
Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP adres. Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht. Deze informatie wordt gebruikt door riageerlings.nl om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de websites.

riageerlings.nl houdt bij welke website en pagina’s onze klanten bezoeken, om te bepalen welke riageerlings.nl services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen riageerlings.nl naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Gebruik Persoonsgegevens

riageerlings.nl verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de riageerlings.nl websites te beheren en om de door u gevraagde services en diensten te leveren. riageerlings.nl gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf riageerlings.nl en haar relaties. riageerlings.nl kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.
Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

riageerlings.nl verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. riageerlings.nl kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag riageerlings.nl gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan riageerlings.nl, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

riageerlings.nl zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces; (b) om de rechten of eigendom van riageerlings.nl te beschermen en verdedigen; en (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van riageerlings.nl, of het publiek te beschermen. riageerlings.nl kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

riageerlings.nl zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. riageerlings.nl bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijziging verklaring

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. riageerlings.nl zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. riageerlings.nl raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe riageerlings.nl uw informatie beschermt.

Contact informatie

riageerlings.nl ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat riageerlings.nl niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met riageerlings.nl via info@riageerlings.nl.

Copyright

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan riageerlings.nl, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van riageerlings.nl mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.